Ważne informacje dotyczące gwarancji i rękojmi - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY EMC SYMULATORY
TECHNIKA POMIAROWA SYSTEMY SYMULATORY
Przejdź do treści

Ważne informacje dotyczące gwarancji i rękojmi

Warunki Gwarancji HIK-CONSULTING

 

Warunki Gwarancji
 1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:
  1. Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu Cywilnego;
  2. Karta Gwarancyjna” oznacza podpisany przez obie strony dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji;
  3. Sprzęt” oznacza urządzenie, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści Karty Gwarancyjnej, oraz urządzenie wolne od wad, które Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Sprzętu, chyba że z treści Warunków Gwarancji wynika wyraźnie inne znaczenie tego określenia;
  4. "Wyposażenie Sprzętu" oznacza akcesoria: przewody zasilające, zasilacze, przewody pomiarowe, zabezpieczenia fabryczne (w tym opakowanie, w którym Sprzęt został dostarczony do Uprawnionego z Gwarancji), zwory zabezpieczające (interlock) oraz oprogramowanie dostarczone przez Sprzedającego Uprawnionemu z Gwarancji;
  5. Gwarant” oznacza firmę HIK-Consulting;
  6. Punkt Serwisowy” oznacza autoryzowany przez Gwaranta punkt serwisowy przy ul. Chabrowej 16 w Warszawie;
  7. Sprzedawca” oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży Sprzętu, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej;
  8. Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej Sprzętu nie są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie mają wpływu, co obejmuje między innymi epidemię, zamieszki, strajki, spory zbiorowe, działania militarne oraz klęski żywiołowe;
  9. Naprawa” oznacza czynności specjalistyczne, zmierzające do usunięcia wady Sprzętu objętego Gwarancją, wykonane przez Punkt Serwisowy na podstawie zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją oraz konserwacją Sprzętu przewidzianych w jego instrukcji obsługi, kalibracją Sprzętu oraz wymianą znajdujących się w nim żarówek i/lub bezpieczników oraz innych materiałów eksploatacyjnych;
  10. Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła Sprzęt od Sprzedawcy, oraz każdego następnego właściciela Sprzętu posiadającego podpisaną Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.
 2. Gwarant udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu w okresie ….. miesięcy od daty jego sprzedaży wyszczególnionej w Karcie Gwarancyjnej (data w nazwie faktury VAT). Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres Naprawy.
 3. Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego ust. 2. W takim przypadku spoczywa na nim obowiązek udowodnienia, iż ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.
 4. Konieczność dokonania Naprawy Sprzętu winna zostać zgłoszona do Punktu Serwisowego drogą elektroniczną na adres: office@hik-consulting.pl
  1. Punkt Serwisowy potwierdzi przyjęcie zgłoszenia  naprawy Sprzętu.
  2. Wstępna diagnostyka może zostać wykonana przy wykorzystaniu łącza internetowego (tylko w przypadku Sprzętu umożliwiającego zdalne wsparcie), pod warunkiem podłączenia Sprzętu do sieci Internet po stronie Uprawionego z Gwarancji.
 5. Zgłaszając konieczność dokonania Naprawy Sprzętu Uprawniony z Gwarancji winien uzgodnić z Punktem Serwisowym sposób przekazania Sprzętu w celu Naprawy. Naprawa Sprzętu objętego Gwarancją nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od daty dostarczenia Sprzętu do Punktu Serwisowego.
  1. Jednakże w przypadku konieczności importowania części zamiennych Uprawniony z Gwarancji winien uzgodnić z Punktem Serwisowym indywidualny czas naprawy, nie dłuższy jednak niż 60 dni roboczych.
 6. W przypadku określonym w ust. 5 pkt a) Uprawniony z Gwarancji jest zobowiązany do zapewnienia warunków (w szczególności poprzez umożliwienie dostępu do Sprzętu oraz wyłączenie innych urządzeń zagrażających osobie dokonującej Naprawy) pozwalających na Naprawę Sprzętu.
 7. Przekazanie Sprzętu do Punktu Serwisowego, winno nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności dokonania Naprawy przez Uprawnionego z Gwarancji i potwierdzenia gotowości przyjęcia sprzętu do serwisu Gwaranta. Przekazanie i odbiór Sprzętu następuje na koszt właściciela, także w przypadku wysyłki do serwisu producenta.
  1. Sprzęt należy dostarczyć w tym samym opakowaniu, w którym został on dostarczony Uprawnionemu z Gwarancji. Dostarczenie Sprzętu do naprawy w nieodpowiednim opakowaniu może spowodować utratę Gwarancji (w szczególności odmowę odbioru przesyłki i jej zwrot do nadawcy na jego koszt w przypadku zastosowania opakowania gorszego niż oryginalne). Za odpowiednie opakowanie uznaje się karton ze strefą zgniotu nie mniejszą niż 5 cm z każdej strony, wypełnioną odpowiednim materiałem amortyzującym (np. pianką polietylenowa o dużej gęstości). Za niewłaściwy materiał amortyzujący uznaje się w szczególności tzw. kieszenie powietrzne. Dopuszcza się stosowanie zamiennie opakowań równoważnych w stosunku do opakowania fabrycznego, posiadających równoważne wymiary i równoważną amortyzację transportowanego urządzenia.
 8. Usunięcie wad i uszkodzeń podlegających Gwarancji będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Po zakończeniu naprawy Serwis dokonuje regulacji Sprzętu w celu zweryfikowania zgodności jego parametrów ze specyfikacją techniczną producenta. Świadectwo wzorcowania dla Sprzętu po naprawie wystawianie jest każdorazowo odpłatnie na koszt jego właściciela. Wzorcowanie jest usługą, której rezultatem jest wystawienie świadectwa wzorcowania.
 9. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.
 10. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania Naprawy oraz odebrania lub dostarczenia Sprzętu podlegającego Naprawie jeżeli opóźnienie w tym zakresie będzie spowodowana działaniem Siły Wyższej lub czynników będących poza kontrolą Gwaranta. W takim przypadku terminy te ulegną przedłużeniu o okres działania Siły Wyższej i/lub czynników zewnętrznych niepodlegających kontroli Gwaranta (np. opóźnienie i/lub zwłoka po stronie firmy kurierskiej).
 11. Obowiązek odebrania Sprzętu po dokonaniu Naprawy spoczywa na jego właścicielu. Sprzęt powinien zostać odebrany w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu Naprawy. Dokładny termin  odebrania Sprzętu zostanie uzgodniony wspólnie przez Uprawnionego z Gwarancji i Punkt Serwisowy.
  1. Brak odbioru sprzętu w terminie 30 dni po zakończeniu naprawy jest jednoznaczny z porzuceniem rzeczy z zamiarem wyzbycia się własności (w rozumieniu art. 180 k.c.). W takim wypadku Sprzęt staje się własnością Gwaranta.
 12. Warunkiem przeprowadzenia Naprawy Sprzętu przez Punkt Serwisowy jest przedstawienie przez Uprawnionego z Gwarancji Karty Gwarancyjnej zawierającej serię i numer Gwarancji, nazwę i model Sprzętu, jego numer fabryczny, datę sprzedaży, firmę Nabywcy, firmę Sprzedawcy, datę wystawienia Karty Gwarancyjnej, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Sprzedawcy oraz pieczęć Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do uzupełnienia powyższych danych (jeżeli nie zostały one wpisane w momencie wydania Karty Gwarancyjnej nabywcy Sprzętu), jak również wystawienia duplikatu Karty Gwarancyjnej (w razie jej zgubienia lub zniszczenia przez Uprawnionego z Gwarancji) na podstawie przedstawionej przez Uprawnionego z Gwarancji faktury VAT stanowiącej – poprzez odwołanie się do typu oraz numeru fabrycznego Sprzętu – dowód sprzedaży Sprzętu przez Sprzedawcę.
 13. Uprawniony z Gwarancji winien razem ze Sprzętem dostarczyć jego niezbędne Wyposażenie (zakres wyposażenia - po uzgodnieniu z Gwarantem), w przypadku niedostarczenia Wyposażenia Sprzętu Naprawa Gwarancyjna może zostać rozpoczęta dopiero po jego otrzymaniu przez Punkt Gwarancyjny (chyba, że ustalono inaczej). Bieg terminu naprawy zostanie zawieszony na okres czasu pomiędzy dostarczeniem Sprzętu a dostarczeniem niezbędnego Wyposażenia Sprzętu (z uwzględnieniem postanowień pkt. 7 a).
  1. Jeżeli Sprzęt zostanie dostarczony do Serwisu w opakowaniu zastępczym – organizacja oraz pokrycie kosztów transportu powrotnego będą zobowiązaniami Uprawnionego z Gwarancji.
 14. Podłączenie Sprzętu wymagającego specjalistycznej procedury podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej, lub gazowej może być dokonane wyłącznie przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia w tym zakresie, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji. Punkt Serwisowy może uzależnić dokonanie Naprawy od przedstawienia przez Uprawnionego z Gwarancji dowodu potwierdzającego wywiązanie się przez niego z powyższego zobowiązania.
 15. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji Sprzętu Uprawniony z Gwarancji winien zasięgnąć porady Punktu Serwisowego. Wszelkie naprawy Sprzętu dokonane przez osoby inne niż Punkt Serwisowy powodują utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.
 16. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania ze Sprzętu, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji;
  2. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
  3. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją, w tym instalacją dokonaną przez osoby nie posiadające niezbędnych w tym zakresie uprawnień (kwalifikacji);
  4. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych technik, materiałów eksploatacyjnych lub oprogramowania;
  5. skutków nieprawidłowego wykonania czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi;
  6. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy lub nieautoryzowanej modyfikacji przez inne osoby niż Punkt Serwisowy;
  7. samodzielnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, w tym również zmiany oprogramowania Sprzętu dokonanych przez inne osoby niż Punkt Serwisowy;
  8. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej);
  9. uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania/odbierania przez Uprawnionego z Gwarancji Punktowi Serwisowemu w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
  10. części szklanych, żarówek, bezpieczników oraz innych materiałów eksploatacyjnych.
 17. Zerwanie plomby gwarancyjnej i/lub widoczne na obudowie Sprzętu ślady prób otwarcia obudowy skutkują utratą uprawnień gwarancyjnych.
 18. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, Uprawniony z Gwarancji (lub użytkownik Sprzętu, który utracił uprawnienia z Gwarancji) poniesie wszelkie koszty związane z diagnozą Sprzętu, a w przypadku naprawy Sprzętu u użytkownika – koszty diagnozy oraz przejazdu pracowników Punktu Serwisowego do miejsca, w którym Sprzęt będzie naprawiany. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
 19. Sprzęt dostarczany przez Uprawnionego z Gwarancji Punktowi Serwisowemu winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz ze wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania Sprzętu przez Uprawnionego z Gwarancji od Sprzedawcy. W razie niezastosowania przez Uprawnionego z Gwarancji opakowania fabrycznego Sprzętu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem Sprzętu dostarczanego do Punktu Serwisowego.
 20. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności postanowienia artykułów 577–581.

 

Wróć do spisu treści