Ważne Zapisy Umowy Sprzedaży - Testery, Zasilacze, Przyrządy pomiarowe, Zestawy edukacyjne

HIK-CONSULTING logo
TESTERY TECHNIKA POMIAROWA ZESTAWY EDUKACYJNE EMC SYMULATORY KOMORY TESTOWE
Przejdź do treści

Ważne Zapisy Umowy Sprzedaży

Ogólne Warunki Handlowe

1. Oferty handlowe posiadają datę ważności, wynikającą głównie ze zmienności kursów walut oraz aktualności czasów dostawy.
2. Ceny wyszczególnione na ofercie handlowej uwzględniają zazwyczaj koszty transportu i importu (o ile nie jest to wskazane inaczej) dla całości oferty. W przypadku konieczności zamówienia pojedynczych pozycji z większej oferty koszty transportu i importu zostaną oddzielnie przeliczone dla zamawianej pozycji. Szacunkowe koszty transportu i importu można obliczyć na podstawie danych udostępnianych w internecie przez firmy transportowe.  
3. W razie kolizji postanowień oferty z postanowieniami zawartymi w zamówieniu, ogólnych warunkach handlowych lub innych dokumentach zamawiającego, pierwszeństwo będą miały postanowienia oferty wystawionej przez HIK-CONSULTING.
4. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej. Wydrukowana faktura VAT zostaje wysłana wraz z zamówionym towarem.
5. Wszystkie przyrządy i testery są dostarczane z fabrycznym kompletem akcesoriów i fabryczną dokumentacją.
6. Opóźnienie płatności faktury będzie skutkować zmianą warunków płatności na 100% przedpłaty. HIK-CONSULTING zastrzega sobie prawo odmowy dalszej współpracy handlowej w przypadku znacznych opóźnień płatności faktur.
7. Towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży pozostaje własnością sprzedawcy, zgodnie z art. 589 k.c.. Niezapłacenie ceny w terminie znacznie przekraczającym uzgodniony termin płatności będzie skutkowało potrzebą zwrotu towaru do sprzedawcy w formie nienaruszonej.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w przypadku zamawiania pozycji o niewielkiej wartości koszty transportu, importu i procedur importowych mogą przekraczać wartość zamawianej pozycji. W takich sytuacjach miarę możliwości staramy się optymalizować transport, jednak czas dostawy może ulec wydłużeniu, a koszt transportu będzie wskazany indywidualnie.

Dla realizacji zamówienia na przyrządy: AR (Associated Research), APT (Associated Power Technologies), SCI (Slaughter Company Inc.) Kupujący proszony jest o wypełnienie formularza ECS (Export Compliance Statement) potrzebnego do uzyskania pozwolenia eksportowego.
Formularz ECS jest dostępny na stronie: https://www.ikonixusa.com/ecs
 


WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY.pdf  (pobieranie) 

zawarta w ……………….. dnia ………………. pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………

 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

 
 a
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

 

 

 
§ 1

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę ……………………………………………………………………………………………………… oraz dostarczenie przedmiotowego sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca realizuje przedmiot umowy określony w ust. 1.
 3. Opis przedmiotu umowy zawiera załączona oferta Wykonawcy oraz specyfikacja techniczna, które są integralną częścią niniejszej umowy.
 4. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych w § 3 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności.
 5. Do obowiązków Wykonawcy należy również w ramach wynagrodzenia umownego:
a) dostawa przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, wszelkie koszty i opłaty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia oraz serwis w okresie gwarancyjnym;
b) wydania wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy;
e) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w obsłudze sprzętu o którym mowa w pkt. 1.

 

 
§ 2
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

 

 
§ 3
 1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień podpisania niniejszej umowy, a termin jego ukończenia do ………. dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia na adres e-mail ………o terminie dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.
 3. Za dzień zrealizowania przedmiotu umowy uznany będzie dzień podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń.
 4. Najpóźniej przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty określone w §1 ust. 5.
 5. Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, wówczas Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy oraz wyznaczyć termin na usunięcie wad nie krótszy niż 14 dni roboczych.

 

 
§ 4
 1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.
 2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto: ………………………………..
 3. Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie należny podatek VAT i ewentualne cło.
 4. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP ………………………………
 5. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP …………………….

 
§ 5
 1. Wykonawca, określone w § 4 wynagrodzenie, otrzyma na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru.
 2. Termin zapłaty faktury ustala się do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z odpowiednim protokołem.
 3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturach.
 4. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Wykonawcy.
 5. Do momentu zapłaty pełnej ceny, kupujący jest posiadaczem wydanego towaru – prawo własności pozostaje przy sprzedającym.

 

 
§ 6
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych określonych w niniejszej umowie z tytułu niezgodnego lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnej faktury.

 
§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki (nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy);
b) za zwłokę w reakcji serwisowej, usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi oraz zwłokę w wymianie towaru na towar wolny od wad, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystąpienia zwłoki w płatności należności wynikającej z niniejszej umowy Zamawiający wyraża zgodę na poniesienie kosztów związanych z kosztami windykacji należności w wysokości 10,75% wartości netto  oferty / faktury, z tytułu utraconych korzyści.
3. W przypadku nieopłacenia przez Zamawiającego faktury w terminie jej wymagalności i po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty, Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego, ze skutkiem ex nunc w terminie 3 dni roboczych.
4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

 
§ 8
 1. Zamawiającemu oraz Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez drugą stronę, z przyczyn przez nią zawinionych.
 2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych, w przypadku gdy wystąpi któraś z poniższych okoliczności:
 1. Wykonawca opóźnia się z terminem wykonania przedmiotu umowy o więcej niż 14 dni;
 2. Wykonawca nie realizuje swoich obowiązków gwarancyjnych;
 3. Wykonawca nie podejmuje działań naprawczych w terminach umownych na zgłoszenie Zamawiającego o istnieniu wad podlegających gwarancji / rękojmi;
 4. Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego, Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary w związku z odstąpieniem od umowy w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy brutto. Odstąpienie od umowy będzie miało skutki ex nunc, w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary w związku z odstąpieniem od umowy w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy brutto. Odstąpienie od umowy będzie miało skutki ex nunc, w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu..

 
 
§9
1.  Wykonawca zapewnia, że zrealizowany przedmiot umowy jest nowy i wolny od wad.  
2. Wykonawca udziela gwarancji ........... miesięcy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
3.  W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy wad i usterek objętych gwarancją (zgodnie z postanowieniami karty gwarancyjnej), łącznie z dojazdem serwisu w miejscu, w którym znajduje się urządzenie lub ewentualnym transportem przedmiotu umowy do miejsca naprawy jeżeli jest to konieczne, kosztami części i robocizny lub do jego wymiany na wolny od wad, z zastrzeżeniem art. 561 kc.
4.  Wykonawca zobowiązuje się do naprawy przedmiotu umowy w terminie do ……….. dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną). Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 2 dni robocze. Za takie czynności strony uznają przyjęcie zgłoszenia serwisowego oraz wstępną, zdalną diagnostykę.
5. Okres gwarancji / rękojmi zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

 

§ 10
W każdym przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń umowy, po uzgodnieniu z Wykonawcą, ma prawo zlecić wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 480 k.c.

 
§ 11
 1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym, pocztą elektroniczną lub za potwierdzeniem ich złożenia.
 2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.

 
§ 12
 1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy.
 3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu  umowy: w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z okoliczności  niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od stron, np.  wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej. W przypadku wystąpienia powyższej  okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
b) zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób, podwykonawców, partnerów konsorcjum i  innych podmiotów  współpracujących  przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał  ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych.
d) zmiana wynagrodzenia: w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.


§ 13
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
  Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron
  w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 
§ 14
Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd właściwy dla Wykonawcy.

 

 
§ 15
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

 

 
............................................                                          ........................................
        Zamawiający                Wykonawca

Wróć do spisu treści